6 Ιουνίου 2011

Πολύτεκνοι Τριφυλίας: Δικαιούχοι δωρεάν διανομής τροφίμων

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομαή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000€, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσειςπασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Σύμφωνα με την απόφαση 22830 η οποία δημοσιεύθηκε στο 660 φύλλο της Κυβερνήσεως με ημερ/νία 20 Απρ 2011, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Πολύτεκνοι του συλλόγου Πολυτέκνων Τριφυλίας και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της πάρα πάνω απόφασης, να φέρουν στο γραφείο του συλλόγου τα πάρα κάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου δικαιούχου για τη συμμετοχήτου στο πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων. 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα. 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου. 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στηνπερίπτωση οικογενειών. 5. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ. Επίσης στηνπερίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται νατο προσκομίσει άμεσα 6. Έγγραφα από Κρατικούς ΦορείςΥγείας (Νοσοκομεία,Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία VII της παραγράφου 3 του άρθρου 1 τηςπαρούσας απόφασης.