9 Νοεμβρίου 2009

Κριτήρια πρόσληψης για 686 θέσεις σε 34 δήμους και μία κοινότητα

Άρχισαν οι διαδικασίες πρόσληψης υπό το καθεστώς της μερικής απασχόλησης σε δήμους και κοινότητες της χώρας και ήδη έχουν υπογραφεί οι πρώτες συμβάσεις εργασίας σε δήμους της χώρας. 686 θέσεις μερικής απασχόλησης σε 34 δήμους και μία κοινότητα «τρέχουν» αυτή την εβδομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στους φορείς προκειμένου να ενημερωθούν για τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων. Συνολικά έχουν εγκριθεί 7.413 θέσεις μερικής απασχόλησης και οι δήμοι, που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό υπό το καθεστώς της μερικής απασχόλησης θα πρέπει να αποστείλουν το σχέδιο της προκήρυξής τους για έγκριση στο ΑΣΕΠ. Εν συνεχεία, αφού λάβουν πράσινο φως από την Ανεξάρτητη Αρχή, οι φορείς μπορούν να εκδίδουν τις σχετικές ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού μερικής απασχόλησης. Η διάρκεια των συμβάσεων των μερικώς απασχολούμενων μπορεί να είναι 18 μήνες - με εβδομαδιαία απασχόληση 20 ωρών - με καταληκτική ημερομηνία ισχύος τους την 30ή Απριλίου. Οι προσληφθησόμενοι θα λαμβάνουν 8.000 ευρώ ανά έτος και θα απασχολούνται σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα σε: κατ΄ οίκον κοινωνική μέριμνα και φροντίδα, στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, στην οδική ασφάλεια των μαθητών, στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, στις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών αναγκών, στην ενημέρωση και πληροφόρηση πολιτών κ.α. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. Επίσης δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία), με την επιφύλαξη της εξαίρεσης των υποψηφίων για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή ότι τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν υποβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο. Εκτός από τα γενικά κριτήρια πρόσληψης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν και τα ειδικά προσόντα πρόσληψης (τίτλοι σπουδών κ.ά.), ανάλογα με τις θέσεις που προκηρύσσονται, ενώ για την κατάταξη των υποψηφίων λαμβάνονται κοινωνικά κριτήρια, όπως π.χ. έτη ανεργίας, μητέρες ανήλικων τέκνων, πολύτεκνοι κ.ά.

Πηγή: εφημερίδα Τα Νέα