16 Δεκεμβρίου 2009

Από 2 Ιανουαρίου οι αιτήσεις στο ελαιοκομικό μητρώο

Από τις 2 Ιανουαρίου 2010 μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου, οι ελαιοπαραγωγοί που επιθυμούν να καταχωρίσουν νέα ελαιοτεμάχια στο Ελαιοκομικό Μητρώο ή να τροποποιήσουν προηγούμενα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις - δηλώσεις τους στις κατά τόπους διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης των Νομαρχιών. Στο Ελαιοκομικό Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι καλλιεργητές ελιάς προκειμένου να εισπράττουν την ενιαία κοινοτική ενίσχυση και να μπορούν να συμμετέχουν και να ενισχύονται μέσω κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων (βιολογική ελαιοκαλλιέργεια, ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής, ποιοτικό παρακράτημα κ.α.). Επίσης, η εγγραφή στο Ελαιοκομικό Μητρώο είναι απαραίτητη για την είσπραξη αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, καθώς και για τη χορήγηση άδειας για πώληση ελαιολάδου και ελιών στις λαϊκές αγορές. Να σημειωθεί ότι οι παραγωγοί που προέβησαν σε τροποποιήσεις κατά τα προηγούμενα έτη και δεν έχει προκύψει από τότε άλλη μεταβολή, δεν οφείλουν να προβούν σε κάποια ενέργεια. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:
Α) Για νέα εγγραφή ελαιοπαραγωγού ή εγγραφή νέου ελαιοτεμαχίου:
- Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
- Φωτοτυπία τίτλων ιδιοκτησίας των νέων ελαιοτεμαχίων
- Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
- Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
- Σε περίπτωση ενοικίασης, το θεωρημένο ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης (τουλάχιστον 4ετίας)
- Το τοπογραφικό σκαρίφημα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών των τεμαχίων σε σύστημα ΕΓΣΑ – 87
Β) Για αλλαγές - διορθώσεις στοιχείων:
- Εφόσον ο ελαιοπαραγωγός επικαλείται κυριότητα, τίτλοι ιδιοκτησίας θεωρούνται: Τα συμβόλαια νομίμως μεταγραμμένα και το απόσπασμα του Εθνικού Κτηματολογίου
- Όταν υπάρχει εκμετάλλευση ελαιοκτήματος, τίτλος θεωρείται κάθε σύμβαση (μισθώσεως, δωρεάν παραχώρησης κ.α.). Αυτές οι συμβάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τίτλους ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη
- Σε εξαιρετικές, μόνο, περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτό αντί συμβολαίου, το πιστοποιητικό του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας ή Ένορκη Βεβαίωση συνοδευόμενο από το θεωρημένο αντίγραφο Ε9 της αρμόδιας ΔΟΥ.

Πηγή: Αγροτύπος