14 Ιουλίου 2014

Στο Leader η ανακαίνιση κτηρίου του τέως Δημοτικού Σχολείου Βάλτας

Με α­να­κοί­νω­σή της η «Α­ΝΑ­ΠΤΥ­ΞΙΑ­ΚΗ ΜΕΣ­ΣΗ­ΝΙΑΣ» κά­νει γνω­στό ό­τι εν­τά­χθη­καν στο πρό­γραμ­μα l­e­a­d­er αρ­κε­τά έρ­γα που α­φο­ρούν την Μεσ­ση­νί­α, και κα­λεί τους δι­και­ού­χους δή­μους που α­φο­ρούν τα έρ­γα για την υ­πο­γρα­φή των σχε­τι­κών συμ­βά­σε­ων. Συγ­κε­κρι­μέ­να, στην α­να­κοί­νω­σή της η «Α­ΝΑ­ΠΤΥ­ΞΙΑ­ΚΗ ΜΕΣ­ΣΗ­ΝΙΑΣ» ε­πι­ση­μαί­νει: «Α­ναρ­τή­θη­κε στη «ΔΙΑ­ΥΓΕΙΑ» α­πό την Ει­δι­κή Υ­πη­ρε­σί­α Ε­φαρ­μο­γής του ΠΑ­Α 2007-2013 του Υ­πουρ­γεί­ου Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης & Τρο­φί­μων η α­πό­φα­ση έν­τα­ξης έρ­γων της 4ης πρό­σκλη­σης του το­πι­κού προ­γράμ­μα­τος l­e­a­d­er η ο­ποί­α εί­χε γί­νει α­πό την Α­να­πτυ­ξια­κή Μεσ­ση­νί­ας –Α­να­πτυ­ξια­κή Α­Ε Ο­ΤΑ τον 11ο/2013 και α­φο­ρού­σε κα­τά κύ­ριο λό­γο πα­ρεμ­βά­σεις δη­μο­σί­ου χα­ρα­κτή­ρα.
Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται και η ανακαίνιση του κτηρίου τέως Δημοτικού Σχολείου Βάλτας, 45.624,26 ευρώ.