31 Μαΐου 2011

Πλαστά τιμολόγια επιστροφής ΦΠΑ Αγροτών

Περιπτώσεις στις οποίες έχει γίνει χρήση πλαστών τιμολογίων έφερε στο φως έλεγχος της ΔΟΥ Καλαμάτας σε αιτήσεις αγροτών για την επιστροφή του ΦΠΑ. Όπως σημείωσε ο διευθυντής της ΔΟΥ Καλαμάτας Φώτης Μαθιόπουλος, είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιος έλεγχος και αφορά στα δικαιολογητικά τα οποία έχουν υποβάλει οι αγρότες για την επιστροφή του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, που έχουν προκύψει από τον έλεγχο για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του Ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000, οι περιπτώσεις έχουν χωριστεί από τη ΔΟΥ Καλαμάτας σε τρεις κατηγορίες:
1. Στην Υπηρεσία υποβλήθηκαν συνολικά 10.035 αιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ ποσού μέχρι 5.000 ευρώ ανά αίτηση. Από τις αιτήσεις αυτές, κατά το στάδιο της ηλεκτρονικής διασταύρωσης, απορρίφθηκαν 197 και 3 ελέγχονται, καθόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι έχουν υποβληθεί εικονικά τιμολόγια. Για τους λοιπούς δικαιούχους, το ποσό του φόρου που δικαιούνταν επιστράφηκε.
2. Επίσης, στην Υπηρεσία υποβλήθηκαν συνολικά 72 αιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ ποσού από 5.000 έως 10.000 ευρώ ανά αίτηση. Από τις αιτήσεις αυτές, κατά το στάδιο της ηλεκτρονικής διασταύρωσης, απορρίφθηκαν 2. Από τις υπόλοιπες, 18 επιλέχθηκαν για έλεγχο, καθόσον κατά την πρώτη επεξεργασία προέκυψαν στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου. Για τους λοιπούς δικαιούχους, επιστράφηκε το δικαιούμενο ποσό.
3. Τέλος, στην Υπηρεσία υποβλήθηκαν συνολικά 53 αιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ ποσού άνω των 10.000,00 ευρώ. Από αυτές, κατά το στάδιο της ηλεκτρονικής διασταύρωσης, απορρίφθηκε μία αίτηση, ενώ οι υπόλοιπες ελέγχονται. Από τους πρώτους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι με 15 αιτήσεις έχουν υποβληθεί συνολικά 307 πλαστά τιμολόγια, συνολικής αξίας 4.444.062,00 ευρώ.
Ο έλεγχος συνεχίζεται, ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχει παράβαση, σύμφωνα με το νόμο διώκονται ο εκδότης του πλαστού τιμολογίου και ο λήπτης, δηλαδή ο αγρότης ο οποίος το έχει υποβάλλει.

Πηγή: Θάρρος