20 Ιουνίου 2011

Τακτικές Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας

11η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας
Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία, την εικοστή δευτέρα του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (22/06/2011), ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στο πιο κάτω θέμα :
1.Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Φιλιατρών έτους 2008 (Έγκριση της αριθ. 46/2011
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας). Αντίγραφο του ισολογισμού θα σταλεί στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες λόγου του μεγάλου όγκου εγγράφων.

12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας
Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία, την εικοστή δευτέρα του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (22/06/2011), ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :
1. Έγκριση πληρωμής δαπάνης προστίμου του ΙΚΑ στον πρώην Δήμο Αετού.
2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Διαμόρφωση διαδρόμων
Νεκροταφείου (Δ.Κ. Φιλιατρών).
3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικών παρόδων» Δ.Κ. Φιλιατρών.
4. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου "Ανακαίνιση κτιρίου ΑΣΟ".
5. Έγκριση δαπάνης ποσού 22.000 € πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Τριφυλίας μηνός Ιουλίου 2011
6. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ