11 Φεβρουαρίου 2009

Ανακοινώσεις της Ν.Ε. Παραγωγής και Ανάπτυξης Μεσσηνίας για τους ''νέους αγρότες''


Από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Παραγωγής και Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, σχετικά με το Μέτρο 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «ΠΑΑ» 2007 - 2013, ανακοινώθηκαν τα εξής:
Δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να είναι:
α) Νέες και νέοι ηλικίας 18 έως 40 ετών, β) Εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως αρχηγοί Γεωργικής Εκμετάλλευσης έως και 14 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, γ) Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου (ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών, κανονικών περιοχών με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκων), δ) Μέγεθος Γεωργικής Εκμετάλλευσης απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μ.Α.Ε., ε) Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αποκτούν εντός 36 μηνών, στ) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο υπογεγραμμένο από Γεωτεχνικό, ζ) Να έχουν υποβάλει αίτηση ΟΣΔΕ, η) Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετής μακροχρόνιες υποχρεώσεις, θ) Δεν εμπίπτουν στις μη επιλέξιμες κατηγορίες του Μέτρου.
Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του. Τα αγροτεμάχια εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους και μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1000 τ.μ. (1 στρέμμα). Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου. Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος. Στα πλαίσια της οικογένειας δεν απαιτούνται μισθώσεις μεταξύ των συζύγων και μόνο ένας μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης.
Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή: Ορεινές περιοχές από 20.000 έως 40.000 ευρώ, Μειονεκτικές περιοχές από 20.000 έως 35.000 ευρώ, Λοιπές περιοχές από 20.000 έως 30.000 ευρώ.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται από 16-02-2009 έως 31-12-2009. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μεσσηνίας και Τριφυλίας, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: www.minagric.gr
και www.agrotikianaptixi.gr .

Πηγή: www.kalnews.gr