10 Απριλίου 2010

2η διακήρυξη για την ανάπλαση του Δημοτικού Σχολείου Βάλτας

Άγονος κρίθηκε ο πρώτος διαγωνισμός που έγινε για την ανάπλαση και επισκευή του Δημοτικού Σχολείου Βάλτας στις 9 Μαρτίου 2010. Κατόπιν αυτού ο Δήμος Γαργαλιάνων προκηρύσσει νέο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου και τα κύρια σημεία της διακήρυξης έχουν ως εξής:

Ο Δήμαρχος του Δήμου Γαργαλιάνων διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ανοικτή διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας άρθρο 6 του Ν. 3669/08 για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ τ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΤΑΣ». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 61.680,00 ευρώ και η προσφορά που θα υποβληθεί θα αφορά στο σύνολο του έργου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Γαργαλιάνων (Β. Γεωργίου Β’ 37) την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2010 και ημέρα Τρίτη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Ως ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 10 π.μ. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Δημοτικού Προϋπολογισμού 2010 και συγκεκριμένα από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές, συνολικού ποσού 1.020 ευρώ (~2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία κατάθεσής της. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι, για την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γαργαλιάνων, οδός Βασιλέως Γεωργίου Β’ 37, Πληροφορίες Ηλίας Σκουτέρης τηλ. 2763 360228 και fax: 2763 360238.