14 Ιανουαρίου 2012

Ως το τέλος Ιανουαρίου οι αιτήσεις ενίσχυσης βιολογικής γεωργίας

Παράταση ως τις 30 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε, για την υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση εκείνων που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Βιολογική Γεωργία». Διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι με δικαίωμα παράτασης είναι όσοι:
- υπέγραψαν σύμβαση στο Μέτρο 1.1 της Βιολογικής Γεωργίας μέχρι και την 31-12-2006
- είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων(ΜΑΑΕ)
- κατέχουν νόμιμα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση 1 στρέμμα, στα οποία δεν έχει λήξει η περίοδος δέσμευσης και τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ημερομηνία δημοσιοποίησης της παρούσας Πρόσκλησης (ημερομ. Ανάρτησης της στο Διαύγεια: 18/11/11). Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλευσης ανέρχεται σε 3 στρέμματα.
- διαθέτουν Σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης για τα βιολογικά αγροτεμάχια τους, η οποία να καλύπτει τη νέα διετή περίοδο δέσμευσης τους
- να διαθέτουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2011 στην οποία να είναι δηλωμένα τα παραπάνω αγροτεμάχια
- δεν έχουν ενταχθεί οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης
Σημειώνεται ότι εναλλακτικά οι παραγωγοί που διαθέτουν αγροτεμάχια στα οποία έχει λήξει η περίοδος δέσμευσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Νέες Εντάξεις δικαιούχων Πενταετούς Διάρκειας και μόνο για αυτά τα αγροτεμάχια.