12 Ιουλίου 2010

Ανάστατος ο αγροτικός και επαγγελματικός κόσμος της Τριφυλίας το 1936

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 1936
Εις την Κυπαρισσίαν θα συγκροτηθή συλλαλητήριον διαμαρτυρίας κατά των εξοντωτικών μέτρων της Εκδοτικής Τραπέζης.
''Ολόκληρος ο εμπορικός και αγροτικός κόσμος της περιφερείας μας διατελεί εν αναστατώσει συνεπεία των μέτρων της Τραπέζης της Ελλάδος εις τας μετά της Γερμανίας συναλλαγάς μας και τα οποία πλήττουν ειδικώς την σταφίδα μας. Όλαι αι συνεταιριστικαί οργανώσεις Τριφυλίας καθώς και οι επαγγελματικοί και εμπορικοί σύλλογοι απηύθυναν έντονα τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας προς την Κυβέρνησιν, την Εκδοτικήν Τράπεζαν και τους Βουλευτάς, δια των οποίων ζητείται η άρσις της αυθαιρέτου πράξεως της Εκδοτικής, καθ’ όσον εν εναντία περιπτώσει έλαβον απόφασιν αι οργανώσεις προς συγκρότησιν μεγάλου συλλαλητηρίου εν Κυπαρισσία. Γενικώς κρατεί καθ’ όλην την Τριφυλιαν μεγάλος αναβρασμός τόσον κατά της Τραπέζης της Ελλάδος, όσον και κατά των Βουλευτών μας οι οποίοι παρά τα τηλεγραφήματα τα οποία εστάλησαν προς αυτούς εξακολουθούν να τηρούν σιγήν… ιχθύος!
''

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 1936
Ο αγροτικός και επαγγελματικός κόσμος της υπαίθρου ανάστατος εξ αιτίας της εφαρμογής της προσωποκρατήσεως.
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ: ''Η είδησις κατά την οποίαν ο υπουργός των Οικονομικών δι’ εγκυκλίου του προς τους Ταμίας διέταξεν όπως ούτοι επιδιώξουν πάση θυσία την είσπραξιν των προς το δημόσιον χρεών, εφαρμόζοντες όλα τα καταναγκαστικά μέτρα ακόμη και το αναχρονιστικόν μέτρον της προσωποκρατήσεως οφειλετών μέχρι ακόμη και του ποσού των 100 δραχ., γνωσθείσα εις την πόλιν μας προεκάλεσε πραγματικήν αναστάτωσιν, τοσούτο μάλλον καθ’ όσον ο αυτός υπουργός των Οικονομικών προ των εκλογών είχε αναστείλει το ανελεύθερον τούτο μέτρον μέχρι του ποσού της οφειλής των 3 χιλ. δρ. προς το Δημόσιον. Εξ άλλου η εφαρμογή του μέτρου τούτου εις τοιαύτην εποχήν, δηλαδή κατά την οποίαν ο αγροτικός και επαγγελματικός κόσμος δεν διαθέτουν ούτε τα προς καλλιέργειαν απαιτούμενα έξοδα, επέτεινε έτι μάλλον την εξέγερσιν των αγροτών, οι οποίοι θα κατέλθουν εν ανάγκη εις σκληρούς αγώνας όπως επιτύχουν την αναστολήν του ανελευθέρου τούτου μέτρου. Ήδη οι διάφοροι επαγγελματικαί οργανώσεις και οι αγρόται δια τηλεγραφημάτων των προς τους εκλεγέντας βουλευτάς διαμαρτύρονται και παρακαλούν τούτους όπως παρέμβουν παρά τω «υπερησιακώ» υπουργώ των Οικονομικών και αναστείλη το μέτρον τούτο, άλλως εν εναντία περιπτώσει θα αναγκασθούν ή να μη πληρώσουν διότι δεν έχουν ή να μπουν όλοι ομαδικώς εις τα φυλακάς προς αιωνίαν δόξαν του περιφήμου κράτους. Χαρακτηριστικαί είναι αι αποφάσεις που έλαβαν οι διάφοροι επαγγελματίαι και τας οποίας θα είναι αποφασισμένοι να εφαρμόσουν οπωσδήποτε εάν πιεσθούν να πληρώσουν. Αι αποφάσεις δε των επαγγελματιών είναι να κλείσουν τα καταστήματά των και να παραδώσουν τα κλειδιά στους εισπράκτορας και χωροφύλακας!! Αυτή είναι η κατάστασις που εδημιουργήθη από την εφαρμογήν του αμελετήτου τούτου μέτρου του κ. υπουργού των Οικονομικών περί εξαναγκασμού δηλαδή των οφειλετών του δημοσίου να πληρώσουν χωρίς να έχουν διότι διαφορετικά θα κλεισθούν στα «μπουντρούμια!».''

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 1936
Θα περιορίση η Αγροτ. Τράπεζα εφέτος τα χορηγηθησόμενα αγροτικά δάνεια; Μια είδησις που προκαλεί πραγματικήν αναστάτωσιν εις τον αγροτικικό κόσμον.
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ: ''Σαν να μην έφτανε το άγριο κυνηγητό των εισπρακτόρων με τους χωροφύλακες που ανεστάτωσε κυριολεκτικά τον αγροτικό και επαγγελματικό κόσμο της περιφερείας μας. Σαν να μην έφτανε η καταδίωξις των οφειλετών της περιφήμου Αγροτικής Τραπέζης, μια άλλη ακόμη είδησις γνωσθείσα από προχθές στην περιφέρειά μας ανεστάτωσε κυρίως τον αγροτικό κόσμο της περιφερείας μας. Πρόκειται για τη χορήγηση καλλιεργητικών δανείων από την Αγροτικήν Τράπεζαν. Σύμφωνα με την κυκλοφορήσασαν είδησιν, η Α.Τ.Ε. εφέτος θα χορηγήση εις πολύ περιορισμένην κλίμακα καλλιεργητικά δάνεια και τούτο λόγω του ότι αντιμετωπίζει οικονομικάς δυσχερείας… επειδή δεν επλήρωσαν τα παλαιά χρέη των οι αγρόται! Δεν γνωρίζομεν αν είναι αληθής η είδησις αυτή. Εκείνο που ξέρουμε καλά και το βροντοφωνούμε από των στηλών του αγαπητού μας «Θάρρους», που τόσο ενδιαφέρεται δια το κατατρεγμένο αγρότη που όλοι τον εκμεταλλεύονται κατά τον αισχρότερο τρόπο, είναι τούτο: Εφέτος η Α.Τ.Ε. όχι μόνον δεν πρέπει να περιορίση τα χορηγηθησόμενα δάνεια, αλλά μάλλον να τα αυξήση. Αν τώρα η Α.Τ.Ε. αντιμετωπίζει οικονομικάς δυσχερείας ποιος της πταίει; Κάθε άλλος, παρά ο δύσμοιρος αγρότης, που αν δεν πλήρωσε, δεν πλήρωσε όχι γιατί δεν θέλει, όχι γιατί προτιμά να του διασύρουν την υπόληψιν ως κακοπίστου, αλλά γιατί δεν έχει, και μάλιστα αυτή την εποχή. Τι πταίει ο αγρότης, ο δουλοπάροικος αυτός, αν η Α.Τ.Ε. γέμισε τα γραφεία της με ένα σωρό υπαλλήλους εν πολλοίς αργομίσθους για να εξυπηρετήση τους «ημετέρους», αν έκαμε πολυτελή γραφεία με υπερπολυτελή επίπλωσιν, ώστε να αντιμετωπίζη σήμερα δυσχερείας; Σ’ αυτό πταίει η διοίκησίς της και όχι οι κακόμοιροι οι σκαφτιάδες που σήμερα στερούνται κι αυτού του ψωμιού. Η Α.Τ.Ε. πρέπει να προσέξη τον αγρότη, να τον ενισχύση οικονομικώς και ηθικώς – αυτός άλλωστε είναι και ο προορισμός της αν δεν κάνω λάθος – για να μπορέση να ξελασκάρη από την σημερινήν κακή οικονομική κατάστασι προς το συμφέρον αυτού αλλά και προς το συμφέρον του συνόλου. Ιδία η Α.Τ.Ε. έχει καθήκον να ενισχύση τον αγρότη στις δύσκολες αυτές στιγμές του και όχι να τον καταδιώκη μέχρις εξοντώσεως όπως κάνη τώρα, γιατί ο αγρότης κυρίως στηρίζει σήμερα το αστικό καθεστώς. Αλλοίμονον δε αν κάνη πως ο αγρότης στρέφεται προς τα αριστερά, γιατί τότε θα παρασύρη όλο το αστικό καθεστώς που τόσο αχάριστο και άσπλαχνο φαίνεται προς αυτόν. Αν είναι αληθινή λοιπόν η είδησις αυτή, η Α.Τ.Ε. ας προσέξη καλά, κι όχι μόνον ας σπεύση να αναθεωρήση την απόφασίν της αυτήν αλλά και να σταματήση τον εξοντωτικό πόλεμο κατά των αγροτών.''

Πηγή: αρχείο εφημερίδας Θάρρος