13 Ιουλίου 2010

To νέο ασφαλιστικό για τους αγρότες

Η αύξηση από 1.1.2011 στο 2,5% των εισφορών στον κλάδο υγείας του ΟΓΑ για τους ασφαλισμένους αγρότες στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, η καθιέρωση νέου τρόπου ασφάλισης (εργόσημο) για τους εργάτες γης και γενικότερα για όσους απασχολούνται περιοδικά σε αγροτικές εργασίες, καθώς και η θέσπιση ως προϋπόθεσης της ασφαλιστικής ενημερότητας στον ΟΓΑ (καταβολή ασφαλίστρων) για την είσπραξη κοινοτικών και εθνικών ενισχύσεων και τη σύναψη δανείων και καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, είναι οι τρεις βασικές αλλαγές που επέρχονται στον αγροτικό χώρο με το νέο ασφαλιστικό νόμο, που ψηφίστηκε στη Βουλή. Αναλυτικά, με το νέο ασφαλιστικό νόμο:
1. Από 1.1.2011 η εισφορά των ασφαλισμένων αγροτών για τον κλάδο υγείας του ΟΓΑ ορίζεται στο 2,5% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών, στις οποίες έχουν καταταγεί οι ασφαλισμένοι.
2. Οι ασφαλισμένοι αγρότες στον ΟΓΑ υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση του Οργανισμού περί εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές, προκειμένου να τύχουν αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής από τον ΕΛΓΑ ή δανειοδοτήσεως από τραπεζικά ιδρύματα ή επιχορήγησης ή επιδότησης από το ελληνικό δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Οι εργάτες γης υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ ανεξαρτήτως των ημερών εργασίας τους κάθε χρόνο. Η καταβολή της αμοιβής τους γίνεται μέσω της εξής διαδικασίας: α)Από τον ΟΓΑ εκδίδεται ειδικό εργόσημο, υπό τύπο πολύπτυχης επιταγής, συγκεκριμένης χρηματικής αξίας, στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό της αμοιβής του εργαζομένου και το ποσό της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. β)Ο εργοδότης μπορεί να προμηθευτεί τα εργόσημα αυτά από τα κατά τόπους καταστήματα του Οργανισμού, τις συνεργαζόμενες τράπεζες, τα ΕΛΤΑ και τα ΚΕΠ. γ) Τα εργόσημα μεταβιβάζονται ονομαστικά από τον εργοδότη στους εργάτες γης ως καταβολή για την αμοιβή της παρασχεθείσης εργασίας και στη συνέχεια εξοφλούνται από τους προαναφερόμενους φορείς με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, αφού προηγουμένως έχουν παρακρατηθεί οι αναλογούσες εισφορές. Το ένα τμήμα του εργόσημου φυλάσσεται από τον φορέα που εξοφλεί, το άλλο φυλάσσεται από τον εργοδότη. Στο τέλος κάθε έτους ο ΟΓΑ θα στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόμενο. δ) Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζομένου. ε) Οι παρακρατούμενες εισφορές ορίζονται σε ποσοστό 10% επί της αξίας των καταβαλλομένων αμοιβών και καλύπτουν τη σύνταξη, την ασθένεια και τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του ΟΓΑ, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε κοινωνικοασφαλιστικές συνθήκες. Το ποσοστό αυτό θα επιμερίζεται ανά κλάδο ασφάλισης. στ) Προκειμένου τα πρόσωπα αυτά (εργάτες γης) να τύχουν των παροχών ασθενείας και ΛΑΕ του ΟΓΑ, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας το τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγουμένου δωδεκάμηνο. Ημέρες εργασίας άνω των 300 κατά έτος, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος. ζ) Η έναρξη πληρωμής των εργατών γης με το εργόσημο καθώς και κάθε ζήτημα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την ένταξη των προσώπων αυτών στον ασφαλιστικό κανονισμό του ΟΓΑ, θα ρυθμιστεί με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΓΑ.