12 Μαΐου 2009

Στο Ιντερνέτ τα ονόματα όσων παίρνουν επιδοτήσεις

Από τις 30.04.2009 τα ονόματα όλων των δικαιούχων επιδοτήσεων και τι ποσά έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις της ΕΕ είναι αναρτημένα στο διαδύκτιο. Η δημοσιοποίηση γίνεται σε εφαρμογή του αρθ. 44α του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Καν.(ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 περ. β και δ του Ν.2472/1997. Σκοπός της δημοσιοποίησης αυτής, είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων και να βελτιωθεί η χρηστή δημοσιονομική τους διαχείριση. Η δημοσιοποίηση των ονομάτων και των αντίστοιχων ποσών βρίσκονται αναρτημένα στον δικτυακό τόπο www.e-enisxyseis.gr και η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλους. Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει όχι μόνο ένα δικαιούχο αλλά τους δικαιούχους μιας κοινότητας ή ενός δημοτικού διαμερίσματος ή ενός νομού. Τα ποσά των δικαιούχων εμφανίζονται ξεχωριστά ανά γεωργικό ταμείο, δηλαδή: Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) (άμεσες ενισχύσεις), Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Πηγή: www.best-tv.gr