18 Φεβρουαρίου 2010

Διακήρυξη για την ανάπλαση του Δημοτικού Σχολείου Βάλτας

Ο Δήμαρχος Γαργαλιάνων διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ανοικτή διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας άρθρο 6 του Ν. 3669/08 για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΤΑΣ». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 60.660 ευρώ και η προσφορά που θα υποβληθεί θα αφορά στο σύνολο του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 60.660,00 ευρώ με το ΦΠΑ, και από αυτά η δαπάνη των εργασιών είναι 37.564,22 ευρώ, η δαπάνη για ΓΕ & ΕΟ 18% 6.761,56 ευρώ, η απρόβλεπτη δαπάνη 15% 6.648,87 ευρώ και η δαπάνη του ΦΠΑ 19% 9.685,35 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Γαργαλιάνων (Β. Γεωργίου Β’ 37) την 9ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2010 και ημέρα Τρίτη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Ως ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 10:00. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε 2 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών.