22 Φεβρουαρίου 2010

Νέο ειδικό κωδικό θα φέρουν τα ελαιόλαδα από το καλοκαίρι

Όλες οι επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας παρθένων ελαιολάδων, ελαιολάδων και πυρηνελαίων, υποχρεούνται από 1/7/2009, να έχουν έγκριση και να εφοδιάζονται με αλφαριθμητικό αριθμό αναγνώρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο εν λόγω αριθμός της μορφής EL 40000 πρέπει αναγράφεται υποχρεωτικά στην ετικέτα των προϊόντων και αποτελεί προστασία του καταναλωτή, προκειμένου να γνωρίζει την ελληνική καταγωγή του ελαιολάδου του. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΠΑΑΤ έχει δώσει εντολή στον ΕΦΕΤ να εντείνει τους ελέγχους και προς αυτό το πεδίο της ορθής επισήμανσης των διακινούμενων ελαιολάδων. Στις συσκευασίες που κυκλοφορούν στο λιανικό εμπόριο σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό ( Καν. (ΕΚ) 1019/2002 (άρθρο 4) πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται: 1) στα εξαιρετικά παρθένα ή τα παρθένα ελαιόλαδα, εάν είναι ελληνικής καταγωγής ή καταγωγής από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από μία Τρίτη - εκτός Ε.Ε - χώρα, με αναφορά της συγκεκριμένης χώρας. 2) στα μείγματα εξαιρετικών παρθένων ή παρθένων ελαιολάδων: α) «μείγμα ελαιολάδων Ευρωπαϊκής Κοινότητας» ή αναφορά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όταν αυτά προέρχονται από περισσότερα του ενός κράτη - μέλη. β) «μείγμα ελαιολάδων εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας» ή αναφορά στη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όταν πρόκειται για εκτός Ε-Ε χώρες. γ) «μείγμα ελαιολάδων Ευρωπαϊκής Κοινότητας και μη» ή αναφορά στην καταγωγή Ευρωπαϊκής Κοινότητας και μη, όταν τα ελαιόλαδα προέρχονται από χώρες εντός και εκτός της ΕΕ) στις περιοχές προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), θα ακολουθείται η ειδική νομοθεσία αυτών των κατηγοριών, όπως προβλέπεται στον Καν.(ΕΚ) 510/2006. Διευκρινίζεται ότι στις ποιοτικές κατηγορίες «ελαιόλαδο – αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα» και «πυρηνέλαιο» (όπως αυτές ορίζονται στα σημεία 3 και 6 του Παραρτήματος XVI του Καν.(ΕΚ) 1234/2007), ο προσδιορισμός της καταγωγής δεν επιτρέπεται να αναγράφεται στη σήμανση.

Πηγή: Αγρότυπος