8 Νοεμβρίου 2011

Παράταση μέχρι τον Ιούνιο 2012 για την έκδοση αδειών για γεωτρήσεις

Απάντηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη έλαβε η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Καρδίτσας κα. Μαρία Θεοχάρη, στην ερώτηση που κατέθεσε σχετικά με την τροποποίηση της ΚΥΑ για τις γεωτρήσεις. Στην απάντησή του, ο Υπουργός αναφέρει ότι το ΥΠΑΑΤ, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που υφίσταται σε ό,τι αφορά στην έκδοση και ανανέωση των αδειών, ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει σχέδιο Υπουργικής Απόφασης προς το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με το οποίο να απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης και να μειώνεται το κόστος ανανεώσεων ειδικά για τους γεωργούς. Η πρόσφατη νομοθετική πράξη (ΚΥΑ 150559/2011) για τη διαδικασία αδειοδότησης των αρδευτικών γεωτρήσεων, αναμφίβολα διευκολύνει και απλοποιεί τις διαδικασίες έκδοσης αδείας και με την εφαρμογή της καθίσταται ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή η αδειοδότηση, αλλά προωθείται και η καταγραφή των γεωτρήσεων σε όλη τη χώρα, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του σημαντικότερου φυσικού πόρου. Η νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση καλύπτει την πλειοψηφία των γεωργών και των αρδευτικών γεωτρήσεων, αφού προβλέπει εξαίρεση από την υποχρέωση κατάρτισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις γεωτρήσεις με δυναμικότητα μέχρι 100.000 κυβικά μέτρα ετησίως. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για τις γεωτρήσεις με τη δυναμικότητα αυτή υποβάλλεται μόνο μια τεχνική έκθεση από το γεωργό ή τον τεχνικό εκπρόσωπό του. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ανάγκη να εμπλακεί μελετητής οποιασδήποτε κατηγορίας, αλλά ο φάκελος της αίτησης αδειοδότησης μπορεί να προετοιμαστεί είτε από τον ίδιο τον γεωργό, ή το γεωπόνο που τον συμβουλεύει ή οποιονδήποτε σχετικό επιστήμονα. Για τις γεωτρήσεις με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 100.000 κ.μ. ετησίως, συνεχίζουν να ισχύουν τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα στην περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία - πολύ ορθά, κατά το ΥΠΑΑΤ - θέτει υποχρέωση περιβαλλοντικής μελέτη για τις υδατοβόρες γεωτρήσεις, αφού το νερό είναι πολύτιμο αγαθό για όλους. Αναφορικά με τις προθεσμίες, ο Υπουργός επισημαίνει ότι με την ΚΥΑ διευκολύνεται η σύντομη υποβολή της αίτησης από την πλευρά των γεωργών. Επιπρόσθετα, με την τροποποίηση της εν λόγω ΚΥΑ, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού εντός δώδεκα μηνών από την έκδοσή της, δηλαδή μέχρι την 16η Ιουνίου 2012, αντί εξαμήνου που προβλεπόταν έως σήμερα. Η νέα ρύθμιση, καταλήγει ο κ. Σκανδαλίδης, γίνεται προς απλούστευση των διαδικασιών και μείωση του κόστους τόσο για το γεωργό όσο και για τη διοίκηση.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ