15 Ιουλίου 2009

Στις 4/8/2009 ο νέος διαγωνισμός για το δρόμο Γαργαλιάνοι - Βάλτα

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του νέου διαγωνισμού για το δρόμο Γαργαλιάνοι - Βάλτα. Αναλυτικά αναφέρεται: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση - συντήρηση δρόμου Γαργαλιάνοι - Βάλτα» με προϋπολογισμό 1.095.000 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία χωματουργικά, με προϋπολογισμό 157.156,06 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία τεχνικά, με προϋπολογισμό 360.669,97 €, γ) κατηγορία οδοστρωσία με προϋπολογισμό 107,091,89 €, δ) κατηγορία ασφαλτικά με προϋπολογισμό 173.913,12 €, ε) κατηγορία σήμανση - ασφάλεια 55.200,05 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4-8-2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επίμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το έργο χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ΚΑΠ 2008/Επενδύσεις. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ν.Ε. Προγραμματισμού και Υποδομών της Ν.Α.Μ.