2 Σεπτεμβρίου 2009

Προσλήψεις ανέργων σε υπηρεσίες δήμων και νομαρχιών

«Πακέτο» 25.000 προσλήψεων έρχεται σε υπηρεσίες των δήμων και των νομαρχιών. Ειδικότερα, πρόκειται για 15.000 θέσεις σε δήμους και 2.000 θέσεις στις νομαρχίες, μέσω προγράμματος σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για απασχόληση ανέργων, καθώς και για άλλες περίπου 8.000 θέσεις στους δήμους με μερική απασχόληση. Πράσινο φως για την πρόσληψη 15.000 υπαλλήλων άναψε την περασμένη εβδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων της χώρας (ΚΕΔΚΕ). Πρόκειται για το πρόγραμμα απασχόλησης συνολικά 20.000 ανέργων (15.000 σε πρώτη φάση και άλλοι 5.000 ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης), το μνημόνιο για την εκπόνηση του οποίου είχε υπογραφεί προ διμήνου μεταξύ ΚΕΔΚΕ και ΟΑΕΔ. Κατά τις εκτιμήσεις των εμπλεκόμενων φορέων οι προσλήψεις θα αρχίσουν να γίνονται προς τα τέλη Σεπτεμβρίου - αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα και με την κατανομή των θέσεων που έχει γίνει ανά δήμο βάσει των κριτηρίων του πληθυσμού και του αριθμού των Δημοτικών Διαμερισμάτων τους. Οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα θα μπορούν να ζητούν την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των διατιθεμένων σε αυτούς θέσεων, βάσει της κατανομής. Στο πλαίσιο αυτό θα εξειδικεύονται και θα περιγράφονται οι ειδικότητες, τα προσόντα και όλα τα στοιχεία για τις θέσεις και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικό αίτημα προς τον ΟΑΕΔ. Στη συνέχεια ο ΟΑΕΔ θα προβαίνει στην εξατομικευμένη κάλυψη των θέσεων εργασίας, επιλέγοντας από τις λίστες ανέργων που διαθέτει. Κατά την επιλογή θα λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων τα κριτήρια της εντοπιότητας και της εμπειρίας. Σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης που θα εγκρίνεται κατά περίπτωση για την πρόσληψη από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια, προβλέπεται ως προς τους όρους απασχόλησης: «Η διάρκεια του ειδικού προγράμματος ορίζεται σε 36 μήνες, η δε διάρκεια των συμβάσεων που θα υπογραφούν με τους προσλαμβανομένους θα είναι μέχρι 24 μήνες, λαμβανομένων υπόψη των οριζομένων στο ΠΔ 164/2004. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στον δήμο/ δημοτική επιχείρηση θα καταβάλλεται σε αυτούς πλήρης μισθός και ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαγορευμένης της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και της απασχόλησής τους κατά τις νυχτερινές ώρες και τις αργίες. Οι προσλαμβανόμενοι με το ειδικό αυτό πρόγραμμα δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δήμου/ επιχείρησης και δεν είναι δυνατή η μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Οι λοιποί όροι συνεργασίας θα περιγράφονται αναλυτικά στις συμβάσεις που θα υπογραφούν με τους προσλαμβανομένους». Παράλληλα, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ της ΚΕΔΚΕ και του ΟΑΕΔ, οι δήμοι με περισσότερους από 5.000 κατοίκους θα προσλαμβάνουν σε ποσοστό 70% των θέσεων ανέργους που λαμβάνουν ή πρόκειται να λάβουν επίδομα ανεργίας και σε ποσοστό 30% ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ χωρίς δικαίωμα λήψης επιδόματος. Αντιστρόφως, οι δήμοι με λιγότερους από 5.000 κατοίκους πρέπει να προσλαμβάνουν σε ποσοστό 30% ανέργους που λαμβάνουν ή πρόκειται να λάβουν επίδομα ανεργίας και σε ποσοστό 70% ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, χωρίς δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας. Βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης ορίζεται επίσης πως το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο φάσεις και συγκεκριμένα στην πρώτη, όπου αντιστοιχεί στο διάστημα για το οποίο κάθε άνεργος έχει κατοχυρώσει το δικαίωμα καταβολής επιδόματος ανεργίας και στη δεύτερη, που θα είναι ο υπόλοιπος χρόνος απασχόλησης μέχρι τη συμπλήρωση 36 μηνών και για τον οποίο προβλέπεται και ασφάλιση στον κλάδο ανεργίας. Την προηγούμενη εβδομάδα, επίσης, συζητήθηκε στη Βουλή και η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, που θα γίνει εν μέρει με τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ σε επίδομα απασχόλησης και κατά το μεγαλύτερο μέρος με κονδύλια τα οποία θα διαθέσουν οι δήμοι. Ειδικότερα, οι δήμοι θα λαμβάνουν ως επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ ποσό ίσο με το επίδομα ανεργίας που λάμβανε ή είχε κατοχύρωσε δικαίωμα λήψης ο τοποθετούμενος άνεργος πριν από την πρόσληψή του (στην περίπτωση επιδοτούμενων ανέργων) ή του βασικού επιδόματος ανεργίας (στην περίπτωση μη επιδοτούμενων ανέργων), αναπροσαρμοζόμενο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Το υπόλοιπο μέρος του μισθού θα καλύπτεται από τους φορείς στους οποίους είναι τοποθετημένοι οι άνεργοι. Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρει και η σχετική τροπολογία, «η ΚΕΔΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στον ΟΑΕΔ την ανακατανομή των θέσεων εργασίας, ανάλογα με την εξέλιξη του προγράμματος και με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των θέσεων εργασίας». Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα «κλειδώσουν» και οι διαδικασίες για την υλοποίηση αντίστοιχου προγράμματος για τις νομαρχίες. Μετά τη συμφωνία μεταξύ ΟΑΕΔ και Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ) θα καλυφθούν περίπου 2.000 θέσεις. Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί από την ΕΝΑΕ η αναλυτική πρόταση για τον τρόπο κατανομής των θέσεων και τις προϋποθέσεις κάλυψής τους, ανάλογα και με την καταγραφή των αναγκών για κάθε υπηρεσία που έγινε από τις νομαρχίες. Η λογική του προγράμματος θα είναι ανάλογη με αυτήν που εφαρμόζεται στο πρόγραμμα για τους δήμους. Δηλαδή, θα επιλεγούν άνεργοι από τις λίστες του ΟΑΕΔ και θα μετατραπεί το επίδομα ανεργίας σε απασχόλησης με παράλληλη χρηματοδότηση και από τις νομαρχίες. Η διάρκεια της απασχόλησης θα φτάνει μέχρι τους 36 μήνες και θα προβλέπεται πλήρης μισθός και ασφαλιστική κάλυψη.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ