13 Ιανουαρίου 2010

Θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Γαργαλιάνων

Ο Δήμος Γαργαλιάνων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας απασχόλησης 20 ωρών. Οι θέσεις μερικής απασχόλησης κατανέμονται στους κατωτέρω τομείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως:
Κοινωνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας: 3 θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Γενικών Καθηκόντων.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία), με την επιφύλαξη της εξαίρεσης των υποψηφίων για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή ότι τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν υποβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στα γραφεία της υπηρεσίας (Βασιλέως Γεωργίου Β’ 37, Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας Τ.Κ. 24400) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τουλάχιστον, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής περίληψης στον ημερήσιο Τύπο ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του φορέα.