12 Ιανουαρίου 2010

Νιτρικά και υφαλμύρωση σε περιοχές της Δυτικής Μεσσηνίας

Παγερά αδιάφορη εξακολουθεί να παραμένει η Ελλάδα ως προς τις Κοινοτικές οδηγίες για την ορθή διαχείριση του υδατικού δυναμικού της χώρας μας, όπου σύμφωνα με έρευνα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 80% της ετήσιας κατανάλωσης νερού χρησιμοποιείται αποκλειστικά για άρδευση των γεωργικών εκτάσεων. Η έρευνα αυτή διαπιστώνει επίσης ότι ελάχιστη προσπάθεια γίνεται για τον περιορισμό της σπατάλης του νερού στις γεωργικές χρήσεις, όπου οι μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται οδηγούν στη χρήση κατά 40% περισσότερου νερού για άρδευση απ’ όσο πραγματικά απαιτείται και ότι στην Ελλάδα υπάρχουν συνολικά 290.000 γεωτρήσεις, η αριθμητική κατανομή των οποίων, αφ’ ενός δεν ακολουθεί κάποιο σχεδιασμό αγροτικής ανάπτυξης και αφ’ ετέρου δεν συνδέεται με το χώρο και τις ανάγκες. Ο άναρχος, στο μεγαλύτερο ποσοστό του τρόπος άρδευσης, διαπιστώνει η ίδια έρευνα συνεπάγεται - εκτός από την απομείωση των επίγειων και υπόγειων υδροφορέων - και σοβαρά προβλήματα ρύπανσης, όπως είναι η νιτρορρύπανση και η υφαλμύρωση των παράκτιων περιοχών εξ αιτίας της υπεράντλησης νερού από τις γεωτρήσεις. Ως συνέπεια της ρύπανσης, τα νερά σταδιακά γίνονται ακατάλληλα για χρήση, ακόμα και αν πρόκειται για άρδευση, μειώνοντας πρακτικά τα διαθέσιμα υδάτινα αποθέματα. Στην Πελοπόννησο τέτοιου είδους προβλήματα αντιμετωπίζουν η δυτική Μεσσηνία, η Αργολίδα, όπως και η Ηλεία τόσο ως προς τις αυξημένες τιμές νιτρικών στα υπόγεια νερά, όσο και ως προς την προοδευτική
εξάπλωση της υφαλμύρωσης.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία