22 Φεβρουαρίου 2009

Οι νέοι ψηφιακοί χάρτες στην ΕΑΣ Μεσσηνίας

Έφτασαν στην ΕΑΣ Μεσσηνίας οι ψηφιακοί χάρτες βάσει των οποίων θα γίνει η νέα ενεργοποίηση δικαιωμάτων, του έτους 2009. Για την παραγωγή των νέων χαρτών χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατοι ορθοφωτοχάρτες οι οποίοι έχουν παραχθεί από δορυφορικές εικόνες και έτεροι που παρήχθησαν στο πλαίσιο του Κτηματολογίου. Όπως ανέφερε στο ο προϊστάμενος Επιδοτήσεων της Ένωσης Κώστας Πέτροβας, το εξειδικευμένο προσωπικό εξοικειώνεται με τους χάρτες και δοκιμαστικά θα ετοιμαστούν δηλώσεις καλλιέργειας για 20 άτομα, δεδομένου ότι θα έρθει κοινοτικός έλεγχος. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του νέου χαρτογραφικού υποβάθρου: να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει απειλήσει πολλές φορές την Ελλάδα με περικοπή επιδοτήσεων λόγω μη αξιόπιστου ΟΣΔΕ, βασικό πυλώνα του οποίου αποτελούν οι χάρτες όπου αποτυπώνονται χωράφια, στάβλοι, βοσκοτόπια κ.λπ. Ορισμένα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο είναι: α) Θα «κάτσει» αρμονικά πάνω στο παλιό ή θα αρχίσουν τα χωράφια να κάνουν …καραμπόλες το ένα με το άλλο, με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστερήσεις στη συμπλήρωση των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης; β) Οι παραγωγοί θα υποχρεωθούν να υποδείξουν εκ νέου τα χωράφια τους; γ) Ποιος θα πληρώσει το κόστος; Ούτως ή άλλως, φέτος οι ενεργοποιήσεις θα γίνουν από τις ΕΑΣ της χώρας, δεδομένου ότι ο διαγωνισμός που «βγήκε στον αέρα» ακυρώθηκε. Σύμφωνα με έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρει ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου και υπογράφεται από το νέο πρόεδρο Ξενοφώντα Βεργίνη, «η παραλαβή και η μηχανογραφική καταχώρηση των αιτήσεων – δηλώσεων 2009 των γεωργών θα γίνει με τη συνδρομή των κατά τόπους Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίες για το σκοπό αυτό θα προεκτυπώσουν τις αιτήσεις του 2008, βάσει των ήδη διαθέσιμων στοιχείων των γεωργών, τα οποία θα χορηγήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εντοπισμός, η κωδικοποίηση και η ταυτόχρονη ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στον Η/Υ, για πρώτη χρονιά φέτος θα πραγματοποιείται από τα συνεργεία των ΕΑΣ με βάση το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο που διέθεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΕΑΣ με τη χρήση συγκεκριμένου GIS λογισμικού που έχει επίσης εγκαταστήσει στους τοπικούς servers των ΕΑΣ. Οι οδηγίες ψηφιοποίησης αγροτεμαχίων αναφέρονται στο συνημμένο εγχειρίδιο». Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα γίνουν οι ενεργοποιήσεις δεν είναι γνωστές, καθώς στο έγγραφο αναφέρονται μόνο οι προθεσμίες περατώσεως της διαδικασίας, που ποτέ έως τώρα δεν έχουν ισχύσει στην πράξη. Στο έγγραφο του κ. Βεργίνη αναφέρεται ότι «καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Μαΐου 2009, ημέρα Παρασκευή ενώ η τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων με ποινή καθυστέρησης ορίζεται η 9η Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη». Σχετικά με τη διαδικασία, προγραμματίζονται τα εξής: α) Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στην οικεία ΕΑΣ, β) Πραγματοποιείται προεκτύπωση της αίτησης με τα στοιχεία που δηλώθηκαν και τις εκτάσεις που καθορίστηκαν στο Ο.Σ. 2008, γίνονται οι σχετικές μεταβολές των διαφοροποιημένων στοιχείων, εφόσον υπάρχουν, ώστε να απεικονίζεται η υφιστάμενη κατάσταση της εκμετάλλευσης του παραγωγού το 2009, και συμπληρώνονται τα επί πλέον απαιτούμενα στοιχεία κατά περίπτωση, γ) Σε περίπτωση που ο παραγωγός δηλώνει έκταση μικρότερη από τα δικαιώματα του και είναι κάτοχος περισσοτέρων της μιας κατηγορίας δικαιωμάτων, κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να υποδείξει τα δικαιώματα που επιθυμεί να ενεργοποιήσει το έτος 2009. δ) Πραγματοποιείται ο εντοπισμός, η κωδικοποίηση και η ταυτόχρονη ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στον Η/Υ, ε) Εφόσον συμπληρωθεί πλήρως και οριστικοποιηθεί η αίτηση, εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον παραγωγό».

Πηγή: εφημερίδα Θάρρος