26 Μαρτίου 2009

Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες, για την περίοδο 2008-2009, πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μεσσηνίας ή στα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης της περιοχής τους, μέχρι τις 15 Απριλίου 2009. Τα μέτρα που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων είναι τα εξής. Εκρίζωση και αναφύτευση αμπελώνα. Φύτευση αμπελώνα βάσει αποκτηθέντος δικαιώματος φύτευσης. Επανεμβολιασμός. Απώλεια εισοδήματος λόγω εκρίζωσης ή επανεμβολιασμού. Τέλος, βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να έχουν υποβάλει τα προηγούμενα έτη δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών. Για έντυπη αίτηση, περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επί του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μεσσηνίας (τηλ. 27210 44213) ή στα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης της περιοχής τους.